No.4 SBD: 005
Điểm bình chọn: 104
SBD: 006
Điểm bình chọn: 132
SBD: 017
Điểm bình chọn: 744
SBD: 013
Điểm bình chọn: 107
No.5 SBD: 004
Điểm bình chọn: 18
No.6 ID 019
Điểm bình chọn: 14
No.7 ID 002
Điểm bình chọn: 10
No.8 ID 021
Điểm bình chọn: 9
No.9 ID 008
Điểm bình chọn: 6
No.10 ID 015
Điểm bình chọn: 3