Họ tên: Lê Công Tường Vĩnh
Số báo danh: 004
Giới thiệu: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84337xxx059 1 17/04/2022 18:43
2 84378xxx921 1 16/04/2022 12:22
3 MOMO 2 16/04/2022 10:22
4 MOMO 10 14/04/2022 17:30
5 84768xxx602 1 14/04/2022 17:10
6 84703xxx561 1 14/04/2022 17:09
7 84768xxx602 1 14/04/2022 17:09
8 84768xxx602 1 14/04/2022 08:33