Họ tên: Lê Nguyên Kỷ
Số báo danh: 008
Giới thiệu: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Năm sinh: 2001
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 MOMO 1 16/04/2022 22:24
2 84326xxx185 1 16/04/2022 20:19
3 84867xxx708 1 16/04/2022 18:44
4 MOMO 1 16/04/2022 11:33
5 84904xxx147 1 13/04/2022 12:35
6 84387xxx510 1 13/04/2022 11:35