Họ tên: Trương Công Thành
Số báo danh: 021
Giới thiệu: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Năm sinh: 2001
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84905xxx851 1 14/04/2022 14:38
2 84352xxx045 1 14/04/2022 13:43
3 84905xxx851 1 14/04/2022 08:06
4 MOMO 2 14/04/2022 00:52
5 84902xxx464 1 14/04/2022 00:29
6 84779xxx734 1 14/04/2022 00:29
7 84777xxx543 1 14/04/2022 00:28
8 84905xxx590 1 14/04/2022 00:22