Họ tên: Lê Thành Đạt
Số báo danh: 005
Giới thiệu: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Năm sinh: 2001
Điểm bình chọn: 0

Số lượng bình chọn hiện tại

0

Danh sách bình chọn

STT Mã VOTE Số lượng bình chọn Thời gian
1 84901xxx614 1 17/04/2022 13:05
2 84392xxx358 1 17/04/2022 12:59
3 84364xxx488 1 16/04/2022 18:22
4 MOMO 1 16/04/2022 14:53
5 MOMO 5 16/04/2022 13:54
6 MOMO 5 16/04/2022 13:54
7 84898xxx626 1 16/04/2022 13:47
8 84358xxx264 1 16/04/2022 13:46
9 84707xxx311 1 16/04/2022 09:49
10 84364xxx837 1 14/04/2022 00:55